digifest 2024

Připravujeme pro vás nový web

10. října 2024 | Cubex Praha

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dáváme s. r. o. IČ 07058497 se sídlem Bartůňkova 2349/3a, Chodov, 149 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

 

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

3. Správce je pořadatelem akce Digifest 2024, který se koná jako jednodenní akce v Praze 10.10.2024. (známý z předchozího ročníku jako SmartEmailing Digifest 2023,) zaměřený na cloudové online služby. V zásadách se pro veletrh používá zkratka Digifest 2024.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává výhradně osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě komunikace s vámi.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro konání akce Digifest 2024.

 

3. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů se zavazujete, že máte právo sdílet osobní údaje pozvané osoby v rámci akce "Vstup Standard + 1 zdarma".

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- vaše účast na Digifestu 2024 podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vaše účast na Digifestu 2024 a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při koupi vstupenky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou účast na Digifestu 2024 (jméno a adresa, kontakt).

- poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vaši účast, bez poskytnutí osobních údajů není možná účast.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k účasti na veletrhu Digifest 2024 (a to po dobu 5 let od účasti na veletrhu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na veletrhu Digifest 2024 – především vystavovatelé. Vystavovatelé mohou zpracovávat data pro marketingové účely – maximálně po dobu 2 měsíců před konáním a 12 měsíců po konání Digifestu 2024. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů třetími stranami prostřednictvím běžných komunikačních cest využívanými vystavovateli.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 15. března 2024.