digifest 2024

Připravujeme pro vás nový web

10. října 2024 | Cubex Praha

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na veletrh Digifest 2024, organizovanou společností Dáváme s.r.o. Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Společnost Dáváme s.r.o., se sídlem Bartůňkova 2349/3a, Chodov, 149 00 Praha, IČO 07058497, DIČ CZ07058497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, zastoupená Tomášem Wiesnerem, dále také jen „Společnost“, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na veletrh Digifest 2024, konající se 10. října 2024 v Praze.

 

II. PRODEJ VSTUPENEK

 

1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek www.digifest.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovaný veltrh. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”), se nepoužije.

 

2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek.

 

3. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.digifest.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen „Objednávka“). Přijetím Objednávky Společnost vstupenku Navrhovateli zarezervuje.

 

4. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údaju. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud si domluvíme některé podmínky prodeje odlišně, např. vnásledné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.

 

5. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

 

6. S ohledem na charakter veletrhu a cenu vstupenky se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.

 

7. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny sedm (7) dní od data vystavení faktury.

 

8. Společnost zašle Navrhovateli vstupenku e-mailem.

 

9. Vstupenka je vázána na konkrétního účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky (“Účastník”). Účastníka lze na žádost změnit - žádost o změnu Účastníka u placených vstupenek je možné bezplatně podat nejpozději dne 1. října 2024, skrze e-mailovou adresu digifest@digifest.cz.

 

III. CENA VSTUPENEK

 

1. Cena jedné vstupenky na Digifest 2024 se odvíjí od zvoleného balíčku balíčku:

- Basic = do 30. června 2024 za 0 CZK, od 1. července 2024 za 750 CZK

- Standard = 1 750 CZK

- VIP = 6 990 CZK

 

2. Při nemožnosti účasti Účastníka na veletrh Digifest 2024 se zaplacená částka za vstupenky vrací do 1. srpna 2024, a to pouze 80% z celkové částky. Následně je možná pouze změna Účastníka podle čl. II. těchto obchodních podmínek.

 

3. V případě zrušení akce náleží Navrhovateli plná náhrada ceny vstupenek.

 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

 

1. Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů.

 

V. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. března 2024 a vztahují se na koupě vstupenek na Digifest 2024. Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údaju, které zůstávají účinné samostatně i nadále.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům a zájemcům stejně jako případné nároky Navrhovatelů či zájemců vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku.

 

2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto obchodních podmínek, zejména cenu vstupenky.