Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dáváme s. r. o. IČ 07058497 se sídlem Bartůňkova 2349/3a, Chodov, 149 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Smartemailing Digifest 2023 je veletrh cloudových služeb, který se koná jako jednodenní akce v Praze 10.10.2023. Na veletrhu budou vystavovat různé online služby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě komunikace s vámi. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro konání akce Smartemailing Digifest 2023

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je vaše účast na Smartemailing Digifestu 2023 podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je vaše účast na Smartemailing Digifestu 2023 a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při koupi vstupenky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou účast na Smartemailing Digifestu 2023 (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vaši účast, bez poskytnutí osobních údajů není možná účast 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k účasti na veletrhu Smartemailing Digifest 2023 (a to po dobu 5 let od účasti na veletrhu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na veletrhu Smartemailing Digifest 2023 – především vystavovatelé. Vystavovatelé mohou spracovávat data pro marketingové účely – maximálně po dobu 2 měsíců před konáním a 12 měsíců po konání Smartemailing Digifestu 2023. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů třetími stranami prostřednictvím běžných komunikačních cest využívanými vystavovateli.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Digifest Logo (1)

+420 773 660 828

digifest@digifest.cz

Zásady ochrany osobních údajů

LOGO Digifest bílý

10.10.2023

Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00